رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
صدا
 • برنامه مناسبتی
 • برنامه پسین ورزش
 • برنامه سلام بوشهر
 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه مناسبتی
برنامه سبوی سحر
مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی

نمایش هفته
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی

برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن
نمایش هفته

برنامه مناسبتی
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن

برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن
نمایش هفته
برنامه پنج دری

برنامه مناسبتی
برنامه سلام بوشهر
نمایش هفته
برنامه پنج دری

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:05

  قصه شب یک شنبه 116 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 135 دقیقه

 • 04:15

  نگرشی بر خطبه های نماز جمعه استان 45 دقیقه

 • 05:00

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 60 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 43 دقیقه

 • 07:08

  سلام بوشهر 52 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 17 دقیقه

 • 08:37

  زندگی و دریا 23 دقیقه

 • 09:00

  پیام1 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه ویژه انقلاب 25 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 30 دقیقه

 • 10:30

  مرمرشک 20 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 10 دقیقه

 • 11:00

  آوانا 2 دقیقه

 • 11:02

  مردم و مسئولان 28 دقیقه

 • 11:30

  دریای معرفت 12 دقیقه

 • 11:42

  دریای معرفت 18 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 35 دقیقه

 • 12:35

  موج آهنگ 20 دقیقه

 • 12:55

  35 دقیقه

 • 13:30

  گنجینه خلیج فارس 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 35 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 20 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 20 دقیقه

 • 17:20

  لحظه اجابت 65 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 57 دقیقه

 • 19:30

  جوان جنوبی 30 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 10 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 30 دقیقه

 • 21:00

  خیش و خرمن 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 17 دقیقه

 • 21:32

  سازیان 28 دقیقه

 • 22:00

  اعلام ساعت 22خبر سراسری 5 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب