فرکانس هاي پخش تلویزیون

گفت و گو

گفت و گو


این برنامه  به بررسی موضوعات مختلف  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی با حضور کارشناسان مربوطه و پرداخت تخصصی به مبانی شعار سال میباشد که به مدت 60 دقیقه  ، پنج شنبه شبها از سمای مرکز بوشهر پخش میگردد و موضوعات این برنامه شامل شعار سال ، اقتصاد مقاومتی ، تولید داخلی ، اشتغال انتخابات ، توسعه استان ،چالش های فرهنگی استان ، جشنواره های فرهنگی و هنری ، نظارت بر قیمت و ........

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده :سعید بردستانی

مجری : محسن عمادی