جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

کودکان و آسیبهای کوچک و بزرگ در خانه و جامعه - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

کودکان و آسیبهای کوچک و بزرگ در خانه و جامعه

کودکان و آسیبهای کوچک و بزرگ در خانه و جامعه


دانلود

Loading the player...

دانلود

آسیب های اجتماعی به مفهوم رفتا ری است كه به طریقی با انتظارهای مشترك اعضای یك جا معه سا زگا ری ندا رد وبیشتر افراد آن را ناپسند ونادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دا رد از ارزشها وهنجا رها تبعیت كنند اما هموا ره عده ای پیدا می شوند كه پا ره ای ا ز این ا رزشها وهنجا رها را رعایت نمی كنند ،جا معه افرادی كه هماهنگ و همساز با ا رزشها وهنجا رها باشند سا زگار یا همنوا واشخاصی را كه بر خلاف آنها رفتا ر می كنند نا سا زگار یا نا همنوا می خواند ا ز میان افراد نابهنجار كسی كه رفتار نابهنجا رش زودگذر نباشد ودیر گاهی دوام آورد،كجرو یا منحرف نامیده می شود ورفتار او را انحراف اجتماعی یا آسیب اجتماعی می خوانند. جا معه شناسی و جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجا رهاست كه توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اطلاق می گردد كه هنجا رهای اجتماعی را نقض كرده و در نتیجه از نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نكوهش است.گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی ( ترك تحصیل ،فرار از مدرسه ،اعتیاد،سرقت،تشكیل گروههای معا رض و وندالیسم و…) به وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه در سال های اخیر در بین دانش آموزان وهمچنین شیوع مفسده های آشكار وپنهان ،افزایش قابل توجه بزهكا ری ها وكژروی های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر ،به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جا معه مستلزم تعمق و چا ره اندیشی اساسی است.دهه 80نقطه انفجار آسیب های اجتماعی است و ما نمی توانیم ا ز كاهش یا برطرف كردن این آسیب ها صحبت كنیم ،زیرا چنین كا ری ممكن نیست و تنها راه چا ره كنترل این آسیب هاست  . تمام آسیب های اجتماعی میل به گسترش دارند كه اگر در شكل ساختا ری به صورت جدی قصد پیشگیری داشته باشیم ،شاید تا حدودی موفق شویم. بنا براین انجام هرگونه برنامه ریزی و فعالیت در راستای كاهش آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان جا معه ا ز چند جهت ضروری است  چرا كه از یك طرف با كاهش آسیب های اجتماعی  ،ضریب امنیت اجتماعی بالا رفته،ا ز طرف دیگر سرمایه ای كه به دلیل افت تحصیلی و فرا ر از مدرسه هزینه می شود،كاهش می یابد،هزینه هایی كه صرف ایجاد ا منیت در جامعه می گردد در ا مر آموزش وتعالی فرهنگی جامعه صرف می شود ،پس می طلبد تا در راستای شناخت عوا مل كنترل كننده و كاهش دهنده آسیب های اجتماعی تلاش بیشتری كنیم.به طور كلی دو نوع نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی وجود دا رد:یك نگرش كه عمدتا متوجه چگونگی جرایم و نفس بزه های اجتماعی ،شیوع ،گستردگی،عمق،شدت وآثار ناصواب آن است .صاحبان چنین نگرشی ،یبشترین هم خود را در جهت وضع قوانین گوناگون ،ساخت زندان ،مبا رزه با كزروی ها و بالطبع مبارزات مجرمان ،به خصوص از طریق زندان صرف می كنند. نگرش دیگر معطوف به خصیصه ها و توانایی های اجتماعی فرد بزهكا ر است كه مرتكب جرم می شود. درواقع در این نوع نگرش محور توجه ،انسان هایی اند كه به رغم مشابهت فراوان با بسیاری از همسالان خود ا ز نظر شرایط اقتصادی –اجتماعی ،به علل خاصی (عدم آشنایی كافی با مهارتهای اجتماعی )دچا ر آسیب پذیری اجتماعی می گردند؛صاحبان چنین نگرشی دوست دا رند تمام اندیشه وتلاش خود را متوجه شناخت عوا مل پدید آیی رفتارهای آسیب زا نمایند وراه حل مسئله را در آموزش و ا رتقای سطح آگاهی مهارت ها و انطباق پذیری اجتماعی فرد می دانند.