جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

کلمه گوشه ای از تاریخ زرین بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلمه گوشه ای از تاریخ زرین بوشهر

این کتاب اشاره به مردمانی دارد که خرمی دلشان وابسته به سرسبزی نخلهایشان بود.آن درختانی که قوت لایموت مردم بودند.صاحبانشان با وجود آنها در اوج بودند و بدون آن در کمال درماندگی.آن روزهایی را در این پهن دشت زیستند که صدایی جز صدای طبیعت و آنچه در آن بود نمی شنیدند و آوایی جز ترنم دوستی سر نمی دادند هرچند گاهی دست طبیعت و خودخواهی و خود برتر بینی برخی هم نوعان این آرامش را بر هم می زند.آنان گر چه بهره ی چندانی از سواد و علم امروزی نداشتند اما قرنها تجربه را در کوله بار خود اندوخته بودند.تجربیاتی که از طریق مثل ها و متل ها از آبا و اجداد خود به ارث برده بودند/.