جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر با خواست خداوند، آیه 59 سوره انعام - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر با خواست خداوند، آیه 59 سوره انعام

و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر با خواست خداوند، آیه 59 سوره انعام