جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

هرکس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کندمثل اینست که در ماه های دیگر تمام قرآن را بخواند. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

هرکس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کندمثل اینست که در ماه های دیگر تمام قرآن را بخواند.

هرکس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کندمثل اینست که در ماه های دیگر تمام قرآن را بخواند.