جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست،نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست ،در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها ،در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست،نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست ،در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها ،در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست

 نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست

در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها

 در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست