محله خمونی

محله خمونی


حکایت دارم از بوشهر و خاکش          زمین و آسمان تابناکش

بوشهر با کوچه های گرم و صمیمی و پر مهر و با صفای خود پذیرای این برنامه می باشد ، در هر قسمت به یکی از محله های شهر رفته و در مورد آداب و رسوم ، رفت و آمدها ، غذا های محلی و ... با احالی محله صحبت می شود و یک فضای گرم و صمیمی برای شنونده ایجاد می شود.

این برنامه به مدت 25 دقیقه هر پنج شنبه ساعت  12:35 و هر شنبه ساعت 20:00 از رادیو بوشهر پخش می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : خانم پورکبگانی

گوینده : خانم خرمایی

تاریخ تولید: 1393