سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

طرح آموزش سواد برای زنان ودختران 10 تا49 ساله عشایر اجرایی می شود - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

طرح آموزش سواد برای زنان ودختران 10 تا49 ساله عشایر اجرایی می شود

طرح آموزش سواد برای زنان ودختران 10 تا49 ساله عشایر اجرایی می شود

طرح آموزش سواد برای زنان ودختران 10 تا49 ساله عشایر اجرایی می شود

معاون سواد آموزی سازمان آموزش پرورش استان گفت با شیوه های تشویقی وترغیبی زمینه سوادآموزی همه افراد بی سواد بخصوص زنان ودختران روستایی وعشایری فراهم می شود.
آقای دانش فر افزود شهرستان دشتی با بیش ازسه هزارنفر جمعیت عشایری یکی ازشهرستان های مهم درزمینه اجرای طرح سواد آموزی عشایراست که به زودی این طرح اجرایی خواهدشد.

.از معاونان محترم خبر منطقه درخواست مي شود تصوير از برگه هاي تعرفه راي گيري و مصاحبه با يکي از اعضاي هيات اجرايي انتخابات درخصوص تنوع رنگهاي برگه هاي تعرفه و علت انتخاب اين رنگ تهيه و به ستاد ارسال کنند.