سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

شگفتی های آفرینش - نمایش محتوای صدا

 

 

شگفتی های آفرینش

شناسه : 221387546
Loading the player...

دانلود

توحید مفضل یا شگفتی های آفرینش از زبان امام صادق اینك اى مفضل ! در چگونگى آفرینش حواس آدمى كه نشانه شرافت و برترى او بر دیگر مخلوقات است بیندیش . بنگر كه چگونه دیدگان ، چون چراغهایى بر فراز مناره در سر او قرار گرفته تا بتواند همه چیز را بدرستى و كامل ببیند و در اعضاى سافله چون دستها و پاها قرار نگرفتند تا از آفات نگاهدارى شوند و مستقیما با كار و ابزار در تماس نباشند و این برخوردها نارسایى در آنها پدید نیاورد. نیز مانند شكم و پشت در وسط بدن قرار نگرفتند؛ تا اطلاع بر اشیا و دیدن آنها دشوار نشود. اسرار حواس پنجگانه وقتى كه هیچ عضو دیگرى براى دیدگان جایى مناسب نبود بى تردید، ((سر)) بهترین جایگاه حواس انسان و همانند خانه و صومعه آنهاست . براى انسان پنچ حس آفریده شد تا پنچ محسوس را درك نماید و از درك چیزى از محسوسات عاجز نماند. دیده آفریده شد تا رنگها و صورتها را دریابد. اگر صورتها و رنگها بودند ولى دیدگانى براى دیدنشان نمى بود چه سودى داشتند؟ گوش آفریده شد تا صداها را بشنود. اگر صدایى بود و گوش نبود، نیازى به آن نبود. دیگر حسها نیز اینگونه است . به عكس آن نیز صادق است . اگر دیده اى بود اما صورت و رنگى نبود، چه معنى داشت و یا اگر گوش بود ولى صدایى نبود گوش به چه كار مى آمد؟ بنگر كه چگونه تقدیر شده كه هر كدام چیزى را دریابند. براى هر حس ، محسوسى است و هر محسوس ، حسى دارد كه آن را ادراك مى كند. با این همه ، چیزهایى در میان حس و محسوس قرار گرفته كه تنها از طریق آنها، حس صورت مى پذیرد؛ مانند نور و هوا. اگر نورى كه رنگ و صورت را براى دیده عیان كند نبود دیده آن را ادراك نمى كرد و نمى دید. اگر هوایى نبود كه امواج صدا را به گوش برساند گوش نیز آن را ادراك نمى نمود. آیا بر كسى كه در آنچه شرح دادم ، مانند آفرینش خاص حواس و محسوسات و رابطه آنها و نیز دیگر لوازم ادراك و حس ، نیك تاءمل و اندیشه كند پوشیده مى ماند كه این اعمال حكیمانه جز نتیجه هدف ، تقدیر و تدبیر از جانب خداوند لطیف و خبیر نیست ؟