شور انتخاب

مقام معظم رهبری : "این روند (انتخابات) در تمامی سی سال اخیر با قوت و قدرت ادامه یافته اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است با نادیده گرفتن یا انکار پدیده مبارک و با ارزش حضور مردم در مدیریت کشور همواره تلاش کرده اند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند " و " با حضور پرانگیزه مردم همواره انتخاباتی سالم، متقن و خوبی در ایران برگزار شده اما متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند با ناسپاسی علیه ملت حرف می زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن سلامت انتخابات را زیرسئوال می برند " و " برغم تلاش دشمن برای خدشه دار جلوه دادن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران، با حضور پرشور و صمیمانه خود در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی می آفریند که دشمن را خشمگین کند.

هر پنج شنبه ساعت  16:30 از صدای مرکز بوشهر پخش میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:علیرضا محمدی

گویندگان:مهدی خنافره،علیرضا محمدی

نویسنده:علیرضا محمدی

گزارشگر:فاطمه آذربان

تاریخ تولید: 1395