شعار سال

شعار سال


برنامه به مدت 30 دقیقه با مشارکت کارشناسان ذی ربط و صحبت های مردمی در مورد شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود پخش خواهد شد.

ساعت پخش : جمعه ها ساعت 18:30

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : احمد حاجی حسینی

تاریخ تولید: 1393