سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

سرخک یا کرم میوه خوار خرما - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سرخک یا کرم میوه خوار خرما

Loading the player...

ترجیح میزبانی کرم میوه خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr)

 

 

 

کرم میوه خوار خرما (Lep. Cosmopterigidae (Batrachedra amydraula Meyr، یکی از آفات مهم درخت خرما می باشد که به شب پره کوچک خرما نیز معروف است. در سال های اخیر خسارت کرم میوه خوار خرما رو به افزایش بوده به طوری که در بعضی مناطق مثل بم ۵۰ تا ۷۰ درصد ریزش میوه در اثر حمله این آفت دیده شده است. این آفات علاوه بر خسارت زیادی که به محصول درختی وارد می آورد آفت انباری خرما نیز محسوب می گردد.

بر اساس شدت آلوده شدن به کرم میوه خوار خرما به چهار گروه قابل تفکیک می باشند. گروه اول ارقام با آلودگی شدید شامل دگل سرخ، بنت السبع، دیری، ریم، جهرمی، استعمران، گنطار، دگل زرد و برحی، گروه دوم ارقام با آلودگی زیاد شامل هداک، چیبچاب، اسحاق، حمراوی، بوبکی، سویدانی، بریم، حلاوی، بلیانی، زاهدی، خضراوی ، فرسی و هدل، گروه سوم ارقام با آلودگی کم شامل اشکر، جوزی، خصاب و عمو بحری گروه چهارم ارقام بدون آلودگی شامل حساوی، لیلوئی و مشتوم بودند. از بین صفات مختلف مورد بررسی، صفات تعداد خوشه، وزن خوشه، طول دم خوشه، طول محور اصلی خوشه، طول بزرگترین خوشه چه، تعداد حبه، طول میوه، عرض میوه و وزن حبه دارای همبستگی معنی داری با درجه آلوده شدن به کرم میوه خوار در ارقام مختلف بود، لذا این صفات در انتخاب ارقام مناسب موثر می باشند. صفات طول کوچک ترین خوشه چه ، وزن هسته و نسبت گوشت به هسته همبستگی معنی داری با درجه آلوده شدن به کرم خرما نداشتند.

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد