جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.