جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دانشگر رباط پاره کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

دانشگر رباط پاره کرد

یک ماه دوری از فوتبال برای مدافع دشتستانی نفت تهران

دانشگر رباط پاره کرد

محمد دانشگر مدافع دشتستانی تیم فوتبال نفت تهران با مصدومیت پارگی رباط داخلی روبرو شده است.

دانشگر با این مصدومیت یک ماه به دور از میادین خواهد بود.