خط توسعه

خط توسعه


اين برنامه به سفارش شركت گاز استان و شركت سروش تهيه و توليد مي شود و هدف اصلي آن آشنايي مردم استان با فعاليتها و خدمات شركت گاز و البته آشنايي مردم با نحوه استفاده صحيح با گاز و رعايت اصول ايمني است.

برنامه خط توسعه چهارشنبه ها ساعت 13:00 از رادیو بوشهر پخش می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : حجت محمدی - مسعود فیروزی - خدیجه آبزن

تاریخ تولید: 1393