جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جمالی معاون بازرسی و نظارت اداره کل "صمت"استان بوشهر پاسخ میدهد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

جمالی معاون بازرسی و نظارت اداره کل "صمت"استان بوشهر پاسخ میدهد

دانلود

بررسی وضعیت بازار میوه و تر بار استان بوشهر، جمالی معاون بازرسی و نظارت اداره کل "صمت"استان بوشهر پاسخ میدهد