رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بیماری انگل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیماری انگل

دانلود

انگل موجود زنده ای است که بخشی یا تمام عمر خود را در داخل یا خارج بدن موجود زنده دیگر می گذراند (برای کسب غذا در محل سکونت) که معمولاً باعث آسیب هایی در آن می گردد. انگل به دو صورت انگل بیماری زا و انگل غیر بیماری زا وجود دارد: (البته انگل های غیر بیماری زا اگر تکثیر زیاد پیدا کنند می توانند باعث بیماری شوند).

یک انگل بیماری زا با فعالیت های مکانیکی، ضربه ای و شیمیایی خود باعث آسیب رسیدن به میزبان می شود. انگل ها، اغلب فاقد اندام های لازم برای گوارش مواد غذایی خام می باشند و از این جهت متکی به مواد غذایی گوارش یافته میزبان هستند. از سوی دیگر داخل بدن میزبان، دارای رطوبت مناسبی است، حال آنکه در طی زندگی آزاد، رطوبت نامناسب محیط می تواند منجر به مرگ انگل شده و یا از تکوین مراحل لاروی آن جلوگیری کند. به همین ترتیب درجه حرارت هم اهمیت دارد. هر نوع برای حیات و رشد خود به محدوده مناسبی از درجه حرارت نیاز دارد. درجه حرارت بالا و پائین هر دو می تواند زیانبار و حتی کشنده باشد.