رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

براي پرداخت تسهيلات بانكي به كشاورزان خسارت ديده مهلت داده مي شود - نمایش محتوای خبر

 

 

براي پرداخت تسهيلات بانكي به كشاورزان خسارت ديده مهلت داده مي شود

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان گفت به منظور جبران بخشي از خسارت كشاورزان آسيب ديده از خشكسالي سرمازدگي آفات و بيماري ها و آتش سوزي به كشاورزان در پرداخت تسهيلات مهلت داده مي شود.

آقاي منفرد افزود به بانك هاي عامل توصيه شده تا تعيين تكليف وضعيت استمهال از پيگيري قضايي بدهي كشاورزان خسارت ديده خودداري كنند.