جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

باقي ماندن بر عمل سخت تر از اصل عمل است - نمایش محتوای تلویزیون