جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آنگاه که روزه می گیرید باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آنگاه که روزه می گیرید باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.

آنگاه که روزه می گیرید باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.