جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

انتخابات یک حرکت نمایشی نیست - نمایش محتوای خبر

 

 

انتخابات یک حرکت نمایشی نیست

مقام معظم رهبری فرمودند:

موضوع ديگر در زمينه ی مسائل داخلی كشور، مسئله ی انتخاباتی است كه ما در پيش داريم؛ كه يك اشاره ای هم به آن مسئله بكنم. البته تا انتخابات وقت هست؛ اگر عمری بود، عرايضی را كه لازم بدانم، با مردم عزيزمان در ميان ميگذارم - دير نيست - ليكن چند نكته را عرض ميكنم: اولاً انتخابات در كشور ما يك حركت نمايشی نيست. پايه ی نظام ما همين انتخابات است. يكی از پايه ها، انتخابات است. مردم سالاری دينی با حرف نميشود؛ مردم سالاری دينی با شركت مردم، حضور مردم، اراده ی مردم، ارتباط فكری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات كشور صورت ميگيرد؛ اين هم جز با يك انتخابات صحيح و همگانی و مشاركت وسيع مردم ممكن نيست. اين مردم سالاری، عامل پايداری ملت ايران است. اينكه شما توانسته ايد در طول اين سی سال از نهيب ابرقدرتها نترسيد، اينكه ابرقدرتها هم غير از نهيب نتوانستند ضربه ی اساسی به شما بزنند، اينكه جوانان كشور در ورود به ميدانهای گوناگون اين شجاعت و اخلاص را نشان ميدهند، ناشی از مردم سالاری دينی است؛ اين را بايد خيلی قدر بدانيم. انتخابات سرمايه گذاری عظيم ملت ايران است؛ مثل اينكه شما سرمايه ی سنگين و عظيمی را در بانك ميگذاريد، بانك با آن كار ميكند و شما از سودش استفاده ميكنيد؛ انتخابات يك چنين چيزی است. ملت ايران سرمايه گذاری عظيمی را ميكند، سپرده گذاری بزرگی را انجام ميدهد و سود آن را ميبرد. آراء يكايك شما مردم سهمی است از همان سرمايه گذاری و سپرده گذاری. هر رأيی كه شما در صندوق می اندازيد، مثل اين است كه يك بخشی از پول آن سپرده را داريد تأمين ميكنيد. يك رأی هم اهميت دارد. هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ايران بيشتر در چشم مخالفان و دشمنانش ديده خواهد شد؛ برای ملت ايران حرمت بيشتری خواهند گذاشت؛ دوستان شما هم در دنيا خوشحال ميشوند. عظمت ملت ايران را حضور مردم در انتخابات نشان ميدهد؛ انتخابات اين است. بنده همواره در درجه ی اول در انتخابات سعيم بر اين است كه به مردم عرض كنم حضور شما در اين انتخابات مهم است. اين، تصديق و تأييد و مستحكم كردن نظام جمهوری اسلامی است. مسئله فقط يك مسئله ی سياسی و فردی و اخلاقیِ محض نيست؛ يك مسئله ی همه جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و كار دارد؛ بخصوص انتخابات رياست جمهوری كه سپردن قوه ی اجرائيه ی كشور به دست يك نفر و يك مجموعه است كه كشور را برای مدت چند سال اداره كنند؛ اينقدر انتخابات اهميت دارد.