جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

آمادگی ناظرین شورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آمادگی ناظرین شورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر

دانلود

1100 ناظرشورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر نظارت دارند