رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

آمادگی ناظرین شورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آمادگی ناظرین شورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر

دانلود

1100 ناظرشورای نگهبان بر نحوه برگزاری انتخابات در استان بوشهر نظارت دارند