جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آغاز سال، شب قدر است. در آن شب، آنچه از این سال تا سال آینده خواهد شد، نوشته می شود. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آغاز سال، شب قدر است. در آن شب، آنچه از این سال تا سال آینده خواهد شد، نوشته می شود.

آغاز سال، شب قدر است. در آن شب، آنچه از این سال تا سال آینده خواهد شد، نوشته می شود.