جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

اخلاق در انتخابات قسمت پنجم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اخلاق در انتخابات قسمت پنجم

دانلود

ماده  61 -  الصاق اعلمیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علئمراهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی وتابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست ،باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن ، تابلوها و املک بخش خصوصی ، مگر با رضایتمالکین یا متصرفین ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنینمواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل می نمایند.فرمانداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند واستنکاف از این وظیفه جرم محسوب می گردد.