جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

اخلاق در انتخابات قسمت سوم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اخلاق در انتخابات قسمت سوم

دانلود

ماده 56 -فعاالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذرأی ) مرحله اول و دوم( آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهدداشت.

ماده 57 - استفاده از هرگونه پلکارد ، تراکت ، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتیو استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به

استثناء عکسحداکثر در دو نمونه ) فرم( و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد.

متخلفین از این ماده به سه تا سی روززندان محکوم می گردند.

تبصره - اعلم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوانو مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.