جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

اخلاق در انتخابات قسمت دوم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اخلاق در انتخابات قسمت دوم

دانلود

اخلاق انتخاباتی از نوع اخلاق سیاسی و زیر شاخه ی اخلاق کاربردی است که به کارگیری آن، می تواند جامعه را به سوی انتخاب اصلح راهنمائی کند. انتخابات در نظام های مردم سالار سبب مشروعیت بخشی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می شود انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه های سیاست اخلاقی، و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش ها و فضایل اخلاق اجتماعی است.در این پژوهش به روش تحلیلی و بر اساس منشورهای اخلاقی، در باب مشروعیت نقش رأی مردم در حکومت اسلامی و مشروعیت آن، به آیات، روایات، دلیل عقل، قانون اساسی و کتب حقوق اساسی استناد شده است که نشان دهنده ی نبود هیچ تناقضی بین اجرای احکام شریعت و خواسته های عقلایی مردم است و چون کرسی قدرت در نظام الهی برای خدمت است، نباید برای رسیدن به آن از هر وسیله ای استفاده شود. نتیجه این پژوهش نشان می دهد هر چه میزان پای بندی به اخلاق در جامعه بیشتر باشد، میزان مشارکت مردم افزایش و بداخلاقی هاکاهش خواهد یافت.