تولیدات فضای مجازی

        ...
این برنامه با هدف معرفی پتانسیل های...
این برنامه با هدف معرفی پتانسیل های...
برنامه ورزشی
سکو
مطابق پيش بيني هاي انجام شده قبل از فصل...
نصب سکوی تولید گاز فاز 16 میدان گازی...
٦٥٠ نیروی متخصص ایرانی  برای راه اندازی...
اين سكو از  بندرعباس به سمت محل نصب آن...
به گزارش شرکت نفت وگاز پارس  عملیات...