خیش و خرمن

آفت خرما سبحانی
کرونا و بازی در منزل
نان محلی