جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شبهای ایران 00:30
آب و زندگی 00:40
ناخدای شب 02:00
هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 04:30
صدای جزیره 05:30
خبر سراسری 06:00
دعای عهد 06:20
سلام بوشهر 06:30
سلام بوشهر 06:35
ادامه سلام بوشهر 07:10
خبر سراسری 08:00
نوشدارو 08:20
زندگی و دریا 08:37
پیام1 09:00
وقت مسابقه 09:10
ترانه دریا 09:55
سلامت باشید 10:00
پنج دری 11:00
دریای معرفت 11:42
محله خومونی 12:00
شعار سال 12:01
موج آهنگ 12:35
دریای معرفت 12:50
محله خومونی 13:30
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
اخبار استان 16:00
افق روشن 16:25
پسین ورزش 17:00
لحظه اجابت 17:45
سراب 18:00
برشاخه های نور 18:25
سی مو سی تو 18:33
خیش و خرمن 20:00
پیام 4 20:10
سرمشق 20:15
آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 20:30
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 21:15
پنجره 21:30
اعلام ساعت 22خبر سراسری 22:00
دعای کمیل 22:05