جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شعار سال 00:00
خبر سراسری 00:01
شبهای ایران 00:30
آب و زندگی 00:40
ناخدای شب 02:00
میزگرد انتخاب 04:15
هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 04:30
خبر سراسری 06:00
دعای عهد 06:20
برشاخه ای نور 06:25
سلام بوشهر 06:30
سلام بوشهر 06:35
ادامه سلام بوشهر 07:10
خبر سراسری 08:00
نوشدارو 08:20
زندگی و دریا 08:37
پیام1 09:00
وقت مسابقه 09:10
پژواک 09:35
ترانه دریا 09:55
سرای مهر 10:00
پیام2 10:50
پنج دری 11:00
ما میتوانیم 11:35
دریای معرفت 11:42
ما می توانیم 11:45
پارس و توسعه 12:00
موج آهنگ 12:35
دریای معرفت 12:50
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
صدای من 15:50
اخبار استان 16:00
افق روشن 16:25
پسین ورزش 17:00
لحظه اجابت 17:45
برشاخه های نور 18:25
سی مو سی تو 18:33
جوان جنوبی 19:30
خیش و خرمن 20:00
پیام 4 20:10
سرمشق 20:15
آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 20:30
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 21:15
نماز آدینه 21:30
سازیان 21:32