جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمایش هفته 00:00
خبر سراسری 00:01
شبهای ایران 00:30
ناخدای شب 02:00
هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 04:51
شبکه 06:05
ندبه نیاز 06:30
خبر سراسری 08:00
نوشدارو 08:20
ایثارگران (تکرار) 09:00
گفتاهنگ 09:55
بچه های دریا 10:00
خط توسعه(تکرار) 10:45
ایثارگران (تکرار) 11:30
ایثارگران (تکرار) 13:00
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
صدای من 15:50
نخل قامتان بسیج (تکرار) 17:00
پسین جمعه 17:30
پسین جمعه 18:00
لحظه اجابت (ویژه جمعه) 18:30
نمایش هفته 19:05
پنجره (تکرار) 19:25
خیش و خرمن 20:00
خیش و خرمن 21:00
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 21:15
جمعه ها با ورزش 21:30