جدول پخش پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 60 ثانیه 00:06
سخنرانی مذهبی 06:15
مستند میراث مرثیه 07:10
سریال آقا و خانم سنگی 08:00
بچه های آفتاب(تکرار) 09:00
09:30
مستند ثمرقند 10:05
یه خونه یه دریا 10:35
نوای عاشقی 11:38
زیارت وارث 12:46
اذان نماز دعا 13:05
سخنرانی مذهبی 13:20
فیلم سینمایی 14:04
مستند 15:32
اخبار استان 16:45
بچه های آفتاب 17:30
ساعت سلامت(ویژه کرونا) 18:50
اذان نماز دعا 19:38
روشنای تولید 20:00
اخبار استان 20:45
دعای فرج 21:05
شونشینی 21:15
خبر 60 ثانیه 22:22
مستند کارستان 22:34
سریال آقا و خانم سنگی 23:13
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:13

  سریال آقا و خانم سنگی یک شنبه 53 دقیقه

 • 00:06

  خبر 60 ثانیه 369 دقیقه

 • 06:15

  سخنرانی مذهبی 55 دقیقه

 • 07:10

  مستند میراث مرثیه 50 دقیقه

 • 08:00

  سریال آقا و خانم سنگی 60 دقیقه

 • 09:00

  بچه های آفتاب(تکرار) 30 دقیقه

 • 09:30

  35 دقیقه

 • 10:05

  مستند ثمرقند 30 دقیقه

 • 10:35

  یه خونه یه دریا 63 دقیقه

 • 11:38

  نوای عاشقی 68 دقیقه

 • 12:46

  زیارت وارث 19 دقیقه

 • 13:05

  اذان نماز دعا 15 دقیقه

 • 13:20

  سخنرانی مذهبی 44 دقیقه

 • 14:04

  فیلم سینمایی 88 دقیقه

 • 15:32

  مستند 73 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 45 دقیقه

 • 17:30

  بچه های آفتاب 80 دقیقه

 • 18:50

  ساعت سلامت(ویژه کرونا) 48 دقیقه

 • 19:38

  اذان نماز دعا 22 دقیقه

 • 20:00

  روشنای تولید 45 دقیقه

 • 20:45

  اخبار استان 20 دقیقه

 • 21:05

  دعای فرج 10 دقیقه

 • 21:15

  شونشینی 67 دقیقه

 • 22:22

  خبر 60 ثانیه 12 دقیقه

 • 22:34

  مستند کارستان

 • 23:13

  سریال آقا و خانم سنگی