جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:01
شبهای ایران 00:30
آب و زندگی 00:40
ناخدای شب 02:00
هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 04:51
صدای جزیره 05:30
دعای عهد 06:20
برشاخه ای نور 06:25
خبر سراسری 08:00
نوشدارو 08:20
پیام1 09:00
پژواک 09:35
ترانه دریا 09:55
پیام2 10:50
دریای معرفت 11:42
پارس و توسعه 12:00
موج آهنگ 12:35
پنجره 13:00
گنجینه خلیج فارس 13:30
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
افق روشن 16:25
لحظه اجابت 17:20
سراب 18:00
برشاخه های نور 18:25
خیش و خرمن 20:00
پیام 4 20:10
سرمشق 20:15
آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 20:30
خیش و خرمن 21:00
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 21:15
قصه شب 22:05
شبهای فیروزه ای 22:30