جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 04:45
خبر سراسری 06:00
قرآن صبحگاهی 06:05
دعای عهد 06:20
برشاخه ای نور 06:25
سلام بوشهر 06:30
ادامه سلام بوشهر 07:10
خبر سراسری 08:00
نوشدارو 08:20
زندگی و دریا 08:35
پیام 09:00
وقت مسابقه 09:10
آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 09:30
پژواک 09:35
ترانه دریا 09:55
سرای مهر 10:00
خط توسعه(تکرار) 10:45
پیام2 10:50
پنج دری 11:00
خط توسعه 11:35
سلام همشهری 11:45
پارس و توسعه 12:00
دریای معرفت 12:50
گنجینه خلیج فارس 13:30
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
صدای من 15:50
موج آهنگ 15:55
اخبار استان 16:00
نخل قامتان بسیج 16:15
افق روشن 16:25
پسین ورزش 17:00
جوان جنوبی 18:00
برشاخه های نور 18:25
سی مو سی تو 18:33
لحظه اجابت 19:30
پیام 4 20:10
سرمشق 20:15
خیش و خرمن 20:30
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 21:15
قصه شب 22:05